Ly_Hoang_Official

ALV - CƠ HỘI MUA KHI GIÁ ĐIỀU CHỈNH

XETR:ALV   ALLIANZ SE NA O.N.
Trên biều đồ đã nêu ra rất rõ cái nhìn của mình về hành vi vận động sắp tới của ALV
Anh chị em nên lướt nhanh và chốt trước ngày 12/5 nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.