TRADE-PRO-BECOM

ADM - 14/07

HOSE:AMD   None
AMD hiện trong xu hướng giảm

1. Cần Phá vỡ kháng cự và Trend giảm
2. Test lại giá ở trend giảm và hỗ trợ 3500-3800
3. Chạy theo đam mê

=============================

Bài viết được xây dựng theo quan điểm cá nhân
Anh em giao dịch cần chuẩn bị "Tâm lý"
Chúc Anh em @trade_pro_becoming giao dịch Thành Công

*** LIKE & SHARE & COMMENT ***

THANKS AND BEST REGARD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.