HHermes

AMD tất các ngòi nổ đã kích hoạt...chờ hiệu lệnh...target 2.38

Giá lên
HOSE:AMD   None
Tính không bao giờ vẽ chart CP siêu đầu cơ thị giá dưới 1.0. Tuy nhiên AMD với những pha sóng tích lũy tích cực, tín hiệu, chỉ báo... quá đẹp sẽ quay đầu uptrend (lấy giá 1.8 làm chuẩn), cắt lỗ nếu thủng 1.6, dự báo AMD sẽ tăng mạnh mẽ trong thời gian tới target 2.38. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.