HNX:AMV   AMERICAN VIETNAMES
Đường đi lên cũng khá gập ghềnh do quãng đi xuống tạo sóng.
Nhưng đôi khi đó lại tạo ra cơ hội để gia tăng tỷ trọng, quan sát đường đi của cp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.