BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
APE Ch+ H1 & choch tăng H2 trong H1
Đánh lệnh CE ở đây
Vẫn còn vùng dưới là vùng swing còn thanh khoản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.