JoslynneL

19,09.22 APE PLAN LONG

Giá lên
BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
#APE H2 Ch+
Kê RE 2 vùng dưới, có 2 cây nến đặc biệt
Hoặc đợi M15 CE H2 Choch tăng đánh nhịp CE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.