JoslynneL

APE SHORT SCAPL

Giá xuống
BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
APE H4 tạo Choch 2 đầu
Từ đỉnh ChoCH TF CE là M15 ChoCH giảm, entry short ở vùng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.