BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
APEUSDT
#APE đã có ChoCH M10, Confirm CE H1, đánh thuận follow trend H4
Long các vùng trong hình, ăn dài 5 - 20%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.