JoslynneL

17.09.22 APE LONG SHORT PLAN

BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
#APE 5h Choch 2 đầu
Từ choch 2 đầu này xác định được các vùng long short trên hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.