JoslynneL

26.09.22 APEUSDT LONG

Giá lên
BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
#APE 26.09.22
Plan Long APE dài
Long 2 vùng dưới này, gồng theo H1 và max TP là lên vùng canh giảm cùa 2D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.