JoslynneL

14.09.22 APE SCAPL LONG

Giá lên
BINGX:APEUSDT.PS   APE / TETHER Standard Futures
APEUSDT 2 vùng long #APE từ con ChoCH H1
Vùng 1 STL 0.9%
Vùng 2 STL 0.4%
---
Plan thay đổi nếu M10 choch trong Swing H1, tạo CE

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.