thienho

Chúng ta sẽ có 2 kịch bản cho APE với khung ngày sắp tới

BINANCE:APEUSDT   APE / TetherUS
* Tăng khi giá quay lại break trên 1.112

- TP1: 1.2
- TP2: 1.283
- Entry khi break quanh 1.112

* Giảm khi giá quay về break qua 1.02

- TP3: 0.94
- Entry khi break quanh 1.02

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.