phanvinhhai

View dài hạn cho APS

Giá lên
HNX:APS   ASIAN PACIFIC SECURITIES JSC
Giá và khối lượng vận động khá hợp lý, chờ điểm mua khi APS quay đầu tích lũy thêm vòng nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.