TungDuong1

APT Long 12.3 tp1 16 tp2 18 sl 11.1

Giá lên
BINANCE:APTUSDT   APT / TetherUS
Đã phá mô hình nêm hướng xuống với volume lớn
RSI cũng đã phá trend chéo
hoàn hảo cho target xa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.