ARDR đã tích lũy 43 ngày.
Có thể mua giá hiện tại, giữ từ 8 - 15 ngày.
Cắt lỗ dưới 0.000029

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.