ARDR đã tích lũy 43 ngày.
Có thể mua giá hiện tại, giữ từ 8 - 15 ngày.
Cắt lỗ dưới 0.000029