GameonVentures

ARDR - Strong sell

Giá xuống
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:ARDRBTC   Ardor / Bitcoin
64% từ vùng kháng cự test lại gần nhất tới đáy để có thể mua lại ARDR
Bình luận:
Flash dump về vùng buy số 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.