Phamdong1969

ARK/BTC vẫn la kênh tăng giá dai hạn

Giá lên
BINANCE:ARKBTC   Ark / Bitcoin
Trên đồ thị ngày cho thấy ARK đã tạo mặt bằng giá mới năm bên trên vung tích lũy đã tạo ra trước đó
Mục tiêu tiếp theo la 0.00021 và 0.00025