Phamdong1969

ARK/BTC vẫn la kênh tăng giá dai hạn

Giá lên
BINANCE:ARKBTC   None
Trên đồ thị ngày cho thấy ARK đã tạo mặt bằng giá mới năm bên trên vung tích lũy đã tạo ra trước đó
Mục tiêu tiếp theo la 0.00021 và 0.00025

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.