ARK/. BTC
ARK tạo đỉnh vào ngày 10/1 2018 là 0.000766 và điều chỉnh giảm 43 ngày cho tới 3/3/2018 thì cho tín hiệu phục hồi.
Giá hiện tại 0.000343
Có thể mua vào giá hiện tại
Do các chỉ số chưa mở rộng nên khả năng giá chưa tăng mạnh được, mức cản đầu tiên là 0.000425 - 0.00053 - 0.00065
Nếu giá xuống dưới 0.00032 thì mô hình tăng giá bị phá vỡ!