NASDAQ:ARVN   Arvinas, Inc.
Chart 4h sắp xuất hiện đỉnh 2. Nếu đúng điều đó xảy ra thì sẽ có phân kỳ giảm. Giá giảm dự kiến 15% về HT trend tăng.
Phản ứng: Sell tại điểm phân kỳ & Buy lại tại đường HT trend tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.