HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Asm nè, đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi