RealGuyInvest

ASM chạm vùng hỗ trợ cứng

Giá lên
HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
ASM chạm vùng hỗ trợ cứng,
Cùng với đó chỉ số MFI xuống đáy. Niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng!
Quyết hold to die!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.