HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
AST trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối tích cực sau khoảng thời gian giảm điểm từ giai đoạn tháng 3 năm nay. Mẫu 2 đáy đang thể hiện rõ sau khi neckline 52.7 đã breakout trong thời gian qua.

Trong nhãn sóng hiệu chỉnh A-B-C thì giá đang tích luỹ quanh khu vực sóng C và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn đến vùng mục tiêu 59.00.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.