VuDucThanhLong

AST/BTC: Kỳ Vọng Lợi Nhuận 90%

Giá lên
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Mua Dưới 1220
Dừng Lỗ 5% Dưới Giá Mua
Kỳ Vọng Chốt Lời: 2588

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.