Chauvd

AST H4 Long

Giá lên
Chauvd Cập nhật   
BINANCE:ASTBTC   AirSwap / Bitcoin
Buy AST in dip,
First taget 946 & 1028
Bình luận:
AST done to taget, cheer
Bình luận:
28% sau hai ngày các bạn ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.