jackfrost53

ATAUSDT

Giá lên
jackfrost53 Cập nhật   
BINANCE:ATAUSDT   ATA / TetherUS
Giá đang đựơc đẩy lên khi quay về đường hỗ trợ. Đây là vùng giá tốt để vào lệnh BUY. TP1 tại 1.8
Bình luận: Lực mua lên vẫn yếu với 1 nến giảm mạnh. Nếu giá giảm xuống dưới 1.3 sẽ cân nhắc bán ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.