BINANCE:ATOMUSDT.P   Cosmos / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Tương tự như lệnh thắng ETH, ATom có một setup tương tự. Hãy kiên nhẫn chờ đợi khi giá break qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.