JoslynneL

25.09.22 ATOM LONG

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
2 vùng long Atom từ con Choch h1
Vùng 1 swing còn lại
Vùng 2 cực trị swing nới sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.