OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
H4: giảm sau 1 hồi: đc cầm chân .lại. Gia đagn dao động trong khoảng đó
H1: nên xanh đỏ cân bằng.
M15: đánh lên cần vượt cản. sau đó test lại đọc nến để vào lệnh
đánh xuống: Vượt cản dưới. teest. đọc nến vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.