ThanhThaoMC

19/04 AUDCAD bị cản bởi fibo 618, target giảm 100-300 pips

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
19/04
AUDCAD bị cản bởi fibo 618
Target giảm 100-300 pips
P/s: Inbox để tham gia group kín
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.