TungDollarBillionaire

aud/cad đã có setup 123 giảm, tôi đã sell

FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
aud/cad đã có setup 123 giảm, tôi đã sell 2 lệnh, sl 30 pip, tp 60 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.