leducdat231197

Giá đóng dưới key thì sell

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá đóng dưới cây thì sell

Bình luận