FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
giá chạm trend nhièu lần cần có thanh khoản vùng trend này. dựu tính tăng lên lkv D mới giảm mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.