dinhchien

AUDCAD - Tăng theo High Low Pivot & 2 EMAs 21/4/2023

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1- Xu hướng tăng khi Swing High (1) có EMA 21 nằm trên EMA 50.
2- Swing High (2) tiếp tục có đáy vẫn nằm trên Swing High (1).
3- Mở lệnh Mua với dừng lỗ ở giá thấp nhất (Swing Low) nằm giữa Swing High (1) và Swing High (2) (Quy luật tìm điểm dừng lỗ).
a/ Di chuyển dừng lỗ khi có Swing High(3), Swing High(3)(4) theo quy luật trên.
b/ Chờ mua khi giá kiểm tra lại swing high gần nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.