SimaEF

Buy AUDCAD 18h30 ngày 2023.04.13 R=2

FOREXCOM:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- D1 giá khá xa đường EMA 21 sau 1 chu khì giảm mạnh
- H4 giá phá lên trên đường EMA21 hình thành mô hình tăng rất đẹp
- H1 giá trên EMA 21 trước đó vài giờ hình thành 1 cây pinbar tăng chạm EMA21 kéo lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.