URIFX

@AUDCAD => Bán tiếp nào.

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUD tiep tục rớt khi price đã phá channel correction. Sell pullback ở timeframe thấp hơn!