URIFX

@AUDCAD => Bán tiếp nào.

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUD tiep tục rớt khi price đã phá channel correction. Sell pullback ở timeframe thấp hơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.