URIFX

AUDCAD: Bán tiếp

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1/W1: Vẫn mong chờ Ending Wedge .
30m/1h: VP cho thấy ngày hôm qua VA khá cân bằng.
Tuy nhiên giá close gần VAL và extend nhanh xuống giá thấp nhất của ngày trước.
Plan: giá sẽ hồi về POC và sell tại đây.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.