KimThuan

Sell AUDCAD

Đào tạo
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Tại W:trend Giảm đã phá vùng hỗ trợ của tuần
Tại D: Trend Giảm hiện tại chưa phá vùng hỗ trợ nhưng lực nến xuống rất mạnh. Buy là nguy hiểm
Tại H4: Có 2 kháng cự cứng. 1 tại 0.91450; 2 là 0.91920; 3 là 0.92230
Đợi sóng hồi tới 3 cản cứng theo theo PA thì sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.