dinhchien

AUDCAD - tăng tại sóng 5 Elliot

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nhìn sang trái, khi AUDCAD chạm sóng 5 Elliot , MACD phân kỳ và Force index cho tín hiệu là nàng ấy đảo chiều.
Chờ AUDCAD chạm sóng 5 với MACD phân kỳ và Force index vẫn tăng chúng ta mua thôi.
Dừng nếu đi hình Garley.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.