SonPriceAction

Sell stop AUDCAD

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDACAD vẫn đang downtrend trên khung tg daily, giá có 1 vùng pause và đi side way trong khoảng 2 tuần. Xuất hiện 1 nến falsebreak khá đẹp ở vùng resistance của sideway ngày. Sell stop nếu giá đóng cửa dứng dưới cây pinbar

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.