Cafeforex123

Buy limit AUDCAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Buy limit AUDCAD như hình. GIao dịch ngược trend ăn sóng hồi. Nếu giá ko breakout được đỉnh thì chốt hết lệnh tại TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.