OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Xu hướng giảm đang tồn tại nhưng có vẻ đã đến cuối xu hướng Vì đã tiếp cận DemandZone mạnh khung tuần
Có 2 phương án:
1. Chờ tín hiệu Sell H4 ở trên
2. Buy Limit như hình (Demandzone H4 nằm trong D1, W1)
Hoặc đợi tín hiệu Buy H4 để múc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.