FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
xuất hiện mô hình 2 đỉnh ở khung H1 xem xét SELL
.
.
.
.
.
.
.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.