HaiPhong0903

Short AUDCAD theo VP

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Kèo 1:1 hàng ngày trên khung M30 để mọi người cùng tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.