OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
đồng cad sẽ cso nhịp hồi mạnh. audcad gần tới điểm cản khá mạnh. vùng oB bán khung D. chạm trend giamr khung D. trước đó vùng hỗ trợ khung D phá xuống. nếu xét dài thì sóng tang này mạnh chauw có nhipj hồi .. dụ tính ias sẽ test lên vùng OB khung D sau đó giảm sâu. tìm vee khung nhỏ hơn để vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.