GAMOFX

AUDCAD CANH BIG SHORT

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
ĐÂY là quan điểm và góc nhìn của tôi theo PTKT, AUDCAD gặp và backtest vùng hợp lưu , khuyên nghị canh sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.