dinhchien

AUDCAD - Theo trend giảm với High Low Pivot & 2 EMAs 30/3/2023

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1. Xu hướng giảm khi Đáy sau thấp hơn (1) có đường trung bình động 21 nằm dưới 50.
2. Thị trường tạo đáy mới (2).
- Mở lệnh BÁN với dừng lỗ là đường Trung bình động 50 của Đáy thứ (2)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.