rim5067

AUDCF 4H Chart Analysis

FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Setup buy AUDCHF 4H vùng demand zone 4H
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.