huynhchau1106

AUDCHF Vai đầu vai, xu hướng Buy, Chart D1

huynhchau1106 Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
1. Vai đầu vai đã được hình thành
2. Giá đã break neckline + retest + continue
3. Nến xanh tăng giá đẹp
4. Cắt lỗ đặt dưới vùng cản neckline
5. Chốt lời đặt đến vùng giá bằng khoảng cách từ đầu đến neckline
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.