SimaEF

Buy AUDCHF 19h 2023.04.19 R=2

FOREXCOM:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
- H4 mô hình tăng giá rất đẹp
- H1 mô hình tăng giá đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.