URIFX

AUDCHF: Có cơ hội sell vùng correction

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Theo pattern, giá có thể hồi thành correction dạng flat hoặc rơi tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.